HTKD Seuran säännöt muutos 2020

Written by Mari Aalto on December 03, 2020

Rekisterinumero 136.483
Säännöt rekisteröity 24.4.2012

MUUTOSEHDOTUS 17.10.2020

HELSINGIN TAEKWONDOSEURA RY:N SÄÄNNÖT

1

Yhdistyksen nimi on Helsingin Taekwondoseura ry, josta kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Helsinki Taekwondo Club, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Seura on perustettu 25.4.1982 ja seuran kieli on suomi. Yhdistyksen toiminta-alueena on Helsinki. Yhdistys voi järjestää toimintaa myös Espoossa tai Vantaalla.

2

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää taekwondo-taitoa sekä toimia taekwondoa edistävien tarkoitusperien hyväksi toimivien henkilöiden aatteellisena järjestönä. Yhdistys toteuttaa toimintaansa järjestämällä opetusta, kursseja, kilpailuja ja näytöksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tai taloudellisesti vähäarvoista elinkeinotoimintaa.

3

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Jäsen voi milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 §:n mukaisin perustein. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksua kahtena peräkkäisenä vuotena. Jäsen on vapaa jäsenvelvollisuuksistaan yhdistystä kohtaan sen kalenterivuoden päättyessä, jona eroilmoitus on tehty. Yhdistyksen varsinainen jäsen muuttuu suostumuksensa mukaisesti yhdistyksen ainaisjäseneksi, jos hän on ollut seuran jäsenenä vähintään viisi (5) vuotta ja sen jälkeen suorittaa tulevat jäsenmaksut kertakaikkisena suorituksena viiden (5) vuoden ajalta. Ainaisjäsenellä on samat jäsenoikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.

4

Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai on yleisesti toiminnallaan ansioitunut taekwondon tavoitteiden ja periaatteiden tukemisessa. Kunniajäseneksi valinnan suorittaa yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, jotka tukevat sen toimintaa. Kannattajajäsenenä voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Kannattajajäsenet maksavat vuosittaisen tai kertakaikkisen vuosikokouksen vahvistaman kannattajajäsenmaksun. Kunniajäsenellä ja kannattajajäsenellä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5

Yhdistys voi periä varsinaisilta jäseniltään liittymismaksua ja jäsenmaksua ja kannattajajäseniltä liittymismaksua ja vuosittaista tai kertakaikkista jäsenmaksua, joiden suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous. Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmissä.

6

Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistyksen hallitukselle puheenjohtajan, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kaksi (2) – kahdeksan (8) muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden varapuheenjohtajan sekä muut tarvitsemansa toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun hallituksen jäsenistä sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien yli puolet on paikalla. Hallituksessa päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta.

7

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä jonkun toisen hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi antaa yhdistyksen toimihenkilölle henkilökohtaisen oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimi.

8

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varamies. Tilintarkastajan tulee olla laissa tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varamiestä tarvitse valita.

9

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen tilinpäätöskokous pidetään maalis-huhtikuussa ja vuosikokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä ja paikassa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla tai lähettämällä kokouskutsu jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.Yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen voi osallistua tavallisen kokousosallistumisen lisäksi tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus päättää siitä, miten etäosallistujien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Yhdistyksen tilinpäätöskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 7. valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja. Tilintarkastaja on valittava, jos tilintarkastuslaissa niin säädetään. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja, johon sovelletaan, mitä toiminnantarkastajasta säädetään.
 8. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien mahdollisista palkkioista
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivää ennen kokousta.

10

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

11

Yhdistyksen jäsen sitoutuu noudattamaan:

 • yhdistyksen sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • niiden järjestöjen, joiden jäsen yhdistys on, sääntöjä tai niiden nojalla annettuja muita määräyksiä ja päätöksiä
 • urheilun eettisiä periaatteita
 • kulloinkin voimassa olevaa kansainvälistä ja kansallista antidopingsäännöstöä ja kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä kansainvälisen olympiakomitean antidopingsäännöstöjä
 • kilpailutulosten ja -tapahtumien manipuloinnin kieltoa koskevia säännöstöjä

Rangaista voidaan yhdistyksen jäsentä tai sitä joka on yhdistyksen toiminnassa mukana tai joka on kirjallisesti sitoutunut näihin sääntöihin. Rangaistavaa on:

 • toimiminen tavalla, jonka tunnusmerkit täyttävät yhdistyslaissa mainitut erottamisperusteet
 • näiden sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta
 • niiden järjestöjen, joiden jäsenenä yhdistys on, sääntöjen tai niiden nojalla annettujen muiden määräysten ja päätösten vastainen toiminta  
 • syyllistyminen dopingrikkomukseen
 • toimiminen yhdistyksen tarkoitusta vastaan
 • yhdistyksen maineen vahingoittaminen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella
 • liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkominen
 • syyllistyminen rikokseen yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella, jos rikoksesta on tuomittu ehdolliseen tai ehdottomaan vankeusrangaistukseen

Liikunnan ja urheilun eettisten periaatteiden rikkomista ovat:

– huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen

-julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholintai huumausaineiden vaikutuksen alaisena yhdistyksen toiminnassa tai sen ulkopuolella

– tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin

– epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

– väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu

– urheiluhuijaus, kuten kilpailutilan tai -välineiden manipulointi

– kilpailutulosten ja -tapahtumien manipulointi tai niiden yritys

-vedonlyönti omasta kilpailusta joko itse tai edustajan kautta

– lainvastainen mainonta

-seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kaikissa muodoissaan riippumatta siitä seuraako teosta rikosoikeudellinen rangaistus

-rasistinen käytös seurassa tai sen ulkopuolella

-lahjonta

Rangaistuksena voidaan määrätä varoitus, sakko, jäsenoikeuksien määräaikainen rajoittaminen, pelikielto, toimintakielto yhdistyksen toiminnasta tai erottaminen yhdistyksestä.

Hallitus päättää erottamisesta ja muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista. Asianosaista on aina kuultava ennen päätöksen tekemistä.  Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä päättää kurinpitovallan siirtämisestä erilliselle kurinpitoelimelle ja hyväksyä tälle elimelle oman johtosäännön.

Erottamis- ja kurinpitopäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Päätös voidaan antaa todisteellisesti tiedoksi myös muulla tavalla, jolloin päätös on tullut tietoon tiedoksiantohetkellä.

Erotetulla ja kurinpitopäätöksen kohteella ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Mikäli lajiliiton tai muun kattojärjestön sääntöjä ja määräyksiä epäillään rikotun, on näillä järjestöillä ensisijainen kurinpitovalta.  Yhdistyksen tulee ottaa huomioon näiden järjestöjen kurinpitopäätökset omassa kurinpitomenettelyssään.

12

Seura ja seuran jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja sitoutuvat noudattamaan lautakunnan päätöksiä.

13

Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

*****